Giften / ANBI

De Stichting Stefanuskerk Beilen is een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling),  RSIN/Fiscaal nr. : 8576.49.723. Wij hoeven geen belasting te betalen over giften. Uw bedrag staat dus volledig tot onze beschikking. En giften aan een ANBI zijn vaak aftrekbaar voor de schenker.

Ons bankrekeningnummer is NL04 RABO 0322 3556 21

De Stichting Stefanuskerk Beilen (SSB) is vanaf 1 januari 2018 verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van de Stefanuskerk, waarmee het monument behouden blijft voor de toekomst. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van het SSB bestaat uit een voorzitter (dhr. J. Drogt), secretaris (mevr. G. Seubring), penningmeester (dhr. H.J. Heusinkveld) en 3 algemeen bestuursleden (dhr. G. Kreuze, dhr. O. Koops en mevr. J. Metselaar) met ieder hun eigen aandachtsgebied. De bestuursleden zijn als zodanig vastgelegd bij de kamer van koophandel. Zij zijn gezamenlijk bevoegd.

De link met de werkgroepen Kunst en Cultuur van de Stefanuskerk blijft bestaan doordat een afgevaardigde van de werkgroep bij de vergaderingen van het bestuur aanwezig is in persoon van dhr. K. Gijzel.

Het bestuur van de SSB (van links naar rechts): Gerrie Kreuze, Jolanda Metselaar, Jan Heusinkveld, Ko Gijzel, Gerda Seubring en Jan Drogt

Doelstelling/visie
De Pauluskerk is de hoofdkerk geworden van de Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen (PG-BHH). Het aantal erediensten in de Stefanuskerk is daardoor afgenomen. Het moment is gekomen om de verbinding naar de toekomst te maken. Een nieuwe, moderne visie uitdragen op oude waarden en een innovatief gebruik van dit prachtige gebouw voor een sprankelende toekomst. Als uniek gebouw waar voor iedereen wat te beleven is, waar beleefd en gevierd wordt. Maar altijd met respect voor de betekenis die het gebouw eeuwenlang heeft gehad.

Hoofdlijnen van het Beleidsplan
Meer dan vijf eeuwen domineert de monumentale Stefanuskerk nu al het centrum van Beilen. Als enig cultuurhistorisch erfgoed in het dorp een beeldbepalend pand waar zich in de achter ons liggende historie veel belangrijke zaken hebben afgespeeld. Oorspronkelijk als plaats van samenkomst voor de katholieke parochie, waar het geloof werd beleden en recht werd gesproken. Vanaf ca. 1600, na de Reformatie, alleen nog maar als kerkgebouw van de Hervormde Kerk en later de Protestantse gemeente Beilen.
De Stichting Stefanuskerk Beilen (SSB) is vanaf 1 januari 2018 verantwoordelijk voor de exploitatie van het monument, zodanig dat deze kostendekkend is. Hierdoor kan het kerkgebouw in stand blijven in de staat waarin het zich nu (na afronding van de huidige restauratiewerkzaamheden) bevindt, zodat – enerzijds – een monumentaal gebouw voor de toekomst behouden blijft en – anderzijds – het Kerkgebouw beschikbaar wordt gesteld voor verschillende organisaties en instellingen.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning.

Verslag Activiteiten
Een overzicht van de belangrijkste en actuele activiteiten treft u aan op de website. 

Voor het ontvangen van de activiteitenkalender en andere wetenswaardigheden kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief via info@stefanuskerkbeilen.nl

Restauratie, herinrichting en onderhoud.
De eigenaar van het monument heeft inmiddels zorggedragen voor de restauratie. Ook de herinrichting, onder verantwoordelijkheid van de SSB, is inmiddels afgerond. Hierdoor kan het kerkgebouw weer naast kerkdiensten, volop worden ingezet voor multifunctionele activiteiten.

Voor het jaarlijks reguliere onderhoud wordt een post opgenomen van circa € 4.000,-. Voor het groot onderhoud is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld, onderbouwd door externe deskundigen, op basis waarvan jaarlijks een reservering wordt gedaan.

 

Financiële verantwoording
Het kerkgebouw blijft eigendom van de Protestantse Gemeente Beilen, Hijken en Hooghalen. Om de exploitatie te verzelfstandigen is de Stichting Stefanuskerk Beilen opgericht. Tussen de eigenaar en de stichting is een gebruikersovereenkomst opgesteld waarbij verplichtingen en rechten zijn opgesteld. De SSB legt jaarlijks financieel verantwoording af aan de eigenaar. Na vaststelling van de begroting van activiteiten in een komend jaar zal deze door het Stichtingsbestuur beschikbaar worden gesteld aan de eigenaar.

Na vaststelling van de jaarcijfers zullen deze worden gepubliceerd op de website en tevens ter inzage worden aangeboden op de site van de ANBI.

Bekijk hier het sociaal jaarverslag over het jaar 2021.

Standaardformulier publicatieplicht

Klik hier om het standaardformulier publicatieplicht van de Stichting Stefanuskerk Beilen te bekijken.