Giften / ANBI

De Stichting Stefanuskerk Beilen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) (RSIN/Fiscaal nr. : 8576.49.723). Wij hoeven geen belasting te betalen over giften. Uw bedrag staat dus volledig tot onze beschikking. En giften aan een ANBI zijn vaak aftrekbaar voor de schenker.

 

De Stichting Stefanuskerk Beilen (SSB) is vanaf 1 januari 2018 verantwoordelijk voor de exploitatie van de Stefanuskerk zonder winstoogmerk. Om op deze wijze het monument te beheren en te behouden voor de toekomst.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van het SSB bestaat uit een voorzitter (dhr. J. Drogt), secretaris (mevr. G. Seubring), penningmeester (dhr. H.S. Bos) en 2 algemeen bestuursleden (dhr. G. Kreuze en mevr. J. Metselaar) met ieder hun eigen aandachtsgebied. De bestuursleden zijn als zodanig vastgelegd bij de kamer van koophandel. Zij zijn gezamenlijk bevoegd.

De link met de werkgroepen Kunst en Cultuur en Vrienden van de Stefanuskerk blijft bestaan doordat een afgevaardigde van de werkgroepen bij de vergaderingen van het bestuur aanwezig is (resp. dhr. K. Gijzel en dhr. B. Ploeg).

Doelstelling/visie
De Pauluskerk is de hoofdkerk geworden van de Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen (PG-BHH). Het aantal erediensten in de Stefanuskerk is daardoor afgenomen. Het moment is gekomen om de verbinding naar de toekomst te maken. Een nieuwe, moderne visie uitdragen op oude waarden en een innovatief gebruik van dit prachtige gebouw voor een sprankelende toekomst. Als uniek gebouw waar voor iedereen wat te beleven is, waar beleefd en gevierd wordt. Maar altijd met respect voor de betekenis die het gebouw eeuwenlang heeft gehad.

Hoofdlijnen van het Beleidsplan
Meer dan vijf eeuwen domineert de monumentale Stefanuskerk nu al het centrum van Beilen. Als enig cultuurhistorisch erfgoed in het dorp een beeldbepalend pand waar zich in de achter ons liggende historie veel belangrijke zaken hebben afgespeeld. Oorspronkelijk als plaats van samenkomst voor de katholieke parochie, waar het geloof werd beleden en recht werd gesproken. Vanaf ca. 1600, na de Reformatie, alleen nog maar als kerkgebouw van de Hervormde Kerk en later de Protestantse gemeente Beilen.
De Stichting Stefanuskerk Beilen (SSB) is vanaf 1 januari 2018 verantwoordelijk voor de exploitatie van het monument, zodanig dat deze kostendekkend is. Hierdoor kan het kerkgebouw in stand blijven in de staat waarin het zich nu (na afronding van de huidige restauratiewerkzaamheden) bevindt, zodat – enerzijds – een monumentaal gebouw voor de toekomst behouden blijft en – anderzijds – het Kerkgebouw beschikbaar wordt gesteld voor verschillende organisaties en instellingen.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning.

Verslag Activiteiten
Een overzicht van de belangrijkste en actuele activiteiten treft u aan op de website. 

Voor het ontvangen van de activiteitenkalender en andere wetenswaardigheden kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief via info@stefanuskerkbeilen.nl

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen zullen afhankelijk van de beschikbare gelden worden besteed aan een nieuwe multifunctionele inrichting. Rekening houdende met de verschillende wensen van de gebruikers zoals verschillende stichtingen en verenigingen. De inrichting omvat tevens aanpassingen met betrekking op akoestiek en licht. Om een dergelijk monument energie arm of energie neutraal behaaglijk te laten zijn zal er ook rekening worden gehouden met duurzame en/of circulaire oplossingen. 

Het onderhouden van een monumentaal gebouw als de Stefanuskerk brengt enorme kosten met zich mee. De eigenaar van het monument heeft inmiddels zorggedragen voor de restauratie. Het herinrichten voor algemeen gebruik zal afhankelijk van de beschikbare gelden circa € 200.000,- gaan kosten. Voor het jaarlijks reguliere onderhoud wordt een post opgenomen van circa € 3.500,-. Voor het toekomstige groot onderhoud wordt jaarlijks een reservering van € 20.000,- gedaan. Deze bedragen zijn vastgesteld aan de hand van vergelijkbare gebouwen en eigen ervaringen uit het verleden.

Financiële verantwoording
Het kerkgebouw blijft eigendom van de Protestantse Gemeente Beilen, Hijken en Hooghalen. Om de exploitatie te verzelfstandigen is de Stichting Stefanuskerk Beilen opgericht. Tussen de eigenaar en de stichting is een gebruikersovereenkomst opgesteld waarbij verplichtingen en rechten zijn opgesteld. De SSB legt jaarlijks financieel verantwoording af aan de eigenaar. Na vaststelling van de begroting van activiteiten in een komend jaar zal deze door het Stichtingsbestuur beschikbaar worden gesteld aan de eigenaar.

Na vaststelling van de jaarcijfers zullen deze worden gepubliceerd op de website en tevens ter inzage worden aangeboden op de site van de ANBI.

Jaarverslag 2019